Regulamin rezerwacji noclegów

Home / Regulamin rezerwacji noclegów

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW W SIEDLISKU KASHUBIAN LODGE & SPA

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie siedliska Kashubian Lodge & Spa w miejscowości  Częstocin, gmina Przywidz
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i siedliska oraz zasady przebywania na terenie hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej, oraz na stronie internetowej siedliska https://kashubian.pl/
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej.

§ 2 Doba noclegowa

 1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.

§ 3 Rezerwacja i rejestracja w Siedlisku

 1. Rezerwacji można dokonać mailem lub wypełnić formularz na stronie www.kashubian.pl
 2. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kashubian Karolina Rendaszka z siedzibą w Gdyni, ul. 3 Maja 37A lok. 12, 81-396 Gdynia, NIP: 5861118792; REGON: 191608609; zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją transakcji.
 3. Właścicielem siedliska jest Kashubian Karolina Rendaszka z siedzibą w Gdyni, ul. 3 Maja 37A lok. 12, 81-396 Gdynia, NIP: 5861118792; REGON: 191608609;
 4. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, na które należy się powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.
 5. Rezerwację dokonuje się na osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, która będzie dokonywać płatności.
 6. Dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków określonych w niniejszym regulaminie przez podmiot dokonujący rezerwacji.
 7. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku wysokości 50% ceny należnej za pobyt na konto siedliska lub po dokonaniu płatności online za pośrednictwem modułu rezerwacji na znajdującego się na stornie siedliska www.kashubian.pl.

Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 1. Płatności zadatku należy dokonać do 3 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji mailem.
 2. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega całość wpłaconego zadatku. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w siedlisku do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił siedliska pisemnie lub mailowo na adres info@kashubian.pl

§ 4 Odpowiedzialność siedliska

 1. Siedlisko odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości Siedliska obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Siedlisko zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu. Siedlisko nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu.

  § 5 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Siedliska pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług siedliska nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, siedlisko może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 3. O zaistniałych szkodach powstałych w siedlisku należy niezwłocznie powiadomić recepcję.
 4. Gość siedliska ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 § 6 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.
 3. Reklamacje można również składać w formie elektronicznej na adres info@kashubian.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez siedlisko, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 7 Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kashubian Karolina Rendaszka z siedzibą w Gdyni, ul. 3 Maja 37A lok. 12, 81-396 Gdynia, NIP: 5861118792; REGON: 191608609
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Siedliskiem umowy o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Siedlisko. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Siedlisku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Siedliska lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Siedlisko może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Siedlisko usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez siedlisko usług.  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Siedliska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Siedlisko informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Siedliskiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Siedlisko informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 6. Siedlisko informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
 7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Siedlisko informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Siedlisko informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.

W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez Siedlisko, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: info@kashubian.pl